PHẦN MỀM QUẢN LÝ

Phần mềm quản lý Cafe thegioipos – Bản Quyền 3 Tháng

Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới Nhập thông tin khách hàng Order món, chỉnh order, hủy order, in order Nhận order từ website Nhập voucher, coupon Khuyến mãi tự động Tích lũy điểm khách hàng thành viên Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill Tách bàn, tách bill
300,000 VNĐ 400,000 VNĐ
25%OFF

Phần mềm quản lý Cafe thegioipos – Bộ Bản Quyền 12 Tháng – Hàng chính hãng

Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới Nhập thông tin khách hàng Order món, chỉnh order, hủy order, in order Nhận order từ website Nhập voucher, coupon Khuyến mãi tự động Tích lũy điểm khách hàng thành viên Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill Tách bàn, tách bill In kiểm bill
900,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
10%OFF

Phần mềm quản lý Cafe thegioipos – Bộ Bản Quyền 6 Tháng

Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới Nhập thông tin khách hàng Order món, chỉnh order, hủy order, in order Nhận order từ website Nhập voucher, coupon Khuyến mãi tự động Tích lũy điểm khách hàng thành viên Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill Tách bàn, tách bill In kiểm bill Chỉnh bill, hủy bill
600,000 VNĐ 700,000 VNĐ
14%OFF

Phần mềm quản lý Cafe thegioipos – Bộ Bản Quyền 6 Tháng – Hàng chính hãng

Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới Nhập thông tin khách hàng Order món, chỉnh order, hủy order, in order Nhận order từ website Nhập voucher, coupon Khuyến mãi tự động Tích lũy điểm khách hàng thành viên Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill Tách bàn, tách bill In kiểm bill
600,000 VNĐ 700,000 VNĐ
14%OFF

Phần mềm quản lý Cafe thegioipos – Bộ Bản Quyền 6 Tháng – Hàng chính hãng

Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới Nhập thông tin khách hàng Order món, chỉnh order, hủy order, in order Nhận order từ website Nhập voucher, coupon Khuyến mãi tự động Tích lũy điểm khách hàng thành viên Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill Tách bàn, tách bill In kiểm bill
600,000 VNĐ 700,000 VNĐ
14%OFF

Phần mềm quản lý Cafe thegioipos – Bộ Bản Quyền Vĩnh Viễn

Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới Nhập thông tin khách hàng Order món, chỉnh order, hủy order, in order Nhận order từ website Nhập voucher, coupon Khuyến mãi tự động Tích lũy điểm khách hàng thành viên Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill Tách bàn, tách bill In kiểm bill
2,900,000 VNĐ 3,200,000 VNĐ
9%OFF

Phần mềm quản lý Fastfood Thegioipos – Bộ bản quyền 12 tháng

Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới Nhập thông tin khách hàng Order món, chỉnh order, hủy order, in order Nhận order từ website Nhập voucher, coupon Khuyến mãi tự động Tích lũy điểm khách hàng thành viên
900,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
10%OFF

Phần mềm quản lý Fastfood Thegioipos – Bộ bản quyền 3 tháng

Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới Nhập thông tin khách hàng Order món, chỉnh order, hủy order, in order Nhận order từ website Nhập voucher, coupon Khuyến mãi tự động Tích lũy điểm khách hàng thành viên Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill Tách bàn, tách bill
300,000 VNĐ 400,000 VNĐ
25%OFF

Phần mềm quản lý Fastfood Thegioipos – Bộ Bản quyền 6 tháng

Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới Nhập thông tin khách hàng Order món, chỉnh order, hủy order, in order Nhận order từ website Nhập voucher, coupon Khuyến mãi tự động Tích lũy điểm khách hàng thành viên Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill Tách bàn, tách bill
600,000 VNĐ 700,000 VNĐ
14%OFF

Phần mềm quản lý Fastfood Thegioipos – Bộ bản quyền vĩnh viễn – Hàng chính hãng

Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới Nhập thông tin khách hàng Order món, chỉnh order, hủy order, in order Nhận order từ website Nhập voucher, coupon Khuyến mãi tự động Tích lũy điểm khách hàng thành viên Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill Tách bàn, tách bill
2,900,000 VNĐ 3,200,000 VNĐ
9%OFF

Phần mềm quản lý Karaoke Thegioipos – Bộ bản quyền 12 tháng – Hàng chính hãng

Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới Nhập thông tin khách hàng Order món, chỉnh order, hủy order, in order Nhận order từ website Nhập voucher, coupon Khuyến mãi tự động Tích lũy điểm khách hàng thành viên Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill Tách bàn, tách bill In kiểm bill
900,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
10%OFF

Phần mềm quản lý Karaoke Thegioipos – Bộ bản quyền 3 tháng – Hàng chính hãng

Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới Nhập thông tin khách hàng Order món, chỉnh order, hủy order, in order Nhận order từ website Nhập voucher, coupon Khuyến mãi tự động Tích lũy điểm khách hàng thành viên Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill Tách bàn, tách bill
300,000 VNĐ 400,000 VNĐ
25%OFF

Phần mềm quản lý Karaoke Thegioipos – Bộ bản quyền 6 tháng – Hàng chính hãng

Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới Nhập thông tin khách hàng Order món, chỉnh order, hủy order, in order Nhận order từ website Nhập voucher, coupon Khuyến mãi tự động Tích lũy điểm khách hàng thành viên Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill Tách bàn, tách bill
600,000 VNĐ 700,000 VNĐ
14%OFF

Phần mềm quản lý Karaoke Thegioipos – Bộ bản quyền vĩnh viễn – Hàng chính hãng

Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới Nhập thông tin khách hàng Order món, chỉnh order, hủy order, in order Nhận order từ website Nhập voucher, coupon Khuyến mãi tự động Tích lũy điểm khách hàng thành viên Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill Tách bàn, tách bill In kiểm bill Chỉnh bill, hủy bill
2,900,000 VNĐ 3,200,000 VNĐ
9%OFF

Phần mềm quản lý Khách sạn Thegioipos – Bộ bản quyền vĩnh viễn – Hàng chính hãng

Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới Nhập thông tin khách hàng Order món, chỉnh order, hủy order, in order Nhận order từ website Nhập voucher, coupon Khuyến mãi tự động Tích lũy điểm khách hàng thành viên Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill Tách bàn, tách bill
2,900,000 VNĐ 3,200,000 VNĐ
9%OFF

Phần mềm quản lý Khách sạn Thegioipos – Bộ bản quyền 12 tháng – Hàng chính hãng

Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới Nhập thông tin khách hàng Order món, chỉnh order, hủy order, in order Nhận order từ website Nhập voucher, coupon Khuyến mãi tự động
900,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
10%OFF

Phần mềm quản lý Khách sạn Thegioipos – Bộ bản quyền 3 tháng – Hàng chính hãng

Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới Nhập thông tin khách hàng Order món, chỉnh order, hủy order, in order Nhận order từ website Nhập voucher, coupon Khuyến mãi tự động Tích lũy điểm khách hàng thành viên Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill Tách bàn, tách bill In kiểm bill Chỉnh bill, hủy bill
300,000 VNĐ 400,000 VNĐ
25%OFF

Phần mềm quản lý Khách sạn Thegioipos – Bộ bản quyền 6 tháng – Hàng chính hãng

Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới Nhập thông tin khách hàng Order món, chỉnh order, hủy order, in order Nhận order từ website Nhập voucher, coupon Khuyến mãi tự động Tích lũy điểm khách hàng thành viên Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill Tách bàn, tách bill
600,000 VNĐ 700,000 VNĐ
14%OFF

Phần mềm quản lý Nhà hàng thegioipos – 12 Tháng- Hàng nhập khẩu

Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới Nhập thông tin khách hàng Order món, chỉnh order, hủy order, in order Nhận order từ website Nhập voucher, coupon Khuyến mãi tự động Tích lũy điểm khách hàng thành viên Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill Tách bàn, tách bill In kiểm bill Chỉnh bill, hủy bill
900,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
10%OFF

Phần mềm quản lý Nhà hàng thegioipos – Bản Quyền 3 Tháng

Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới Nhập thông tin khách hàng Order món, chỉnh order, hủy order, in order Nhận order từ website Nhập voucher, coupon Khuyến mãi tự động Tích lũy điểm khách hàng thành viên Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill Tách bàn, tách bill
300,000 VNĐ 400,000 VNĐ
25%OFF

Phần mềm quản lý Nhà hàng Thegioipos – Bản Quyền 6 Tháng – Hàng chính hãng

Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới Nhập thông tin khách hàng Order món, chỉnh order, hủy order, in order Nhận order từ website Nhập voucher, coupon Khuyến mãi tự động Tích lũy điểm khách hàng thành viên Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill Tách bàn, tách bàn
600,000 VNĐ 700,000 VNĐ
14%OFF

Phần mềm quản lý Quán ăn Thegioipos – Bộ bản quyền 12 tháng – Hàng chính hãng

Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới Nhập thông tin khách hàng Order món, chỉnh order, hủy order, in order Nhận order từ website Nhập voucher, coupon Khuyến mãi tự động Tích lũy điểm khách hàng thành viên Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill Tách bàn, tách bill
900,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
10%OFF

Phần mềm quản lý Quán ăn Thegioipos – Bộ bản quyền 3 tháng – Hàng chính hãng

Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới Nhập thông tin khách hàng Order món, chỉnh order, hủy order, in order Nhận order từ website Nhập voucher, coupon Khuyến mãi tự động Tích lũy điểm khách hàng thành viên Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill
300,000 VNĐ 400,000 VNĐ
25%OFF

Phần mềm quản lý Quán ăn Thegioipos – Bộ bản quyền 6 tháng – Hàng chính hãng

Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới Nhập thông tin khách hàng Order món, chỉnh order, hủy order, in order Nhận order từ website Nhập voucher, coupon Khuyến mãi tự động Tích lũy điểm khách hàng thành viên Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill Tách bàn, tách bill
600,000 VNĐ 700,000 VNĐ
14%OFF

Phần mềm quản lý Quán ăn Thegioipos – Bộ bản quyền vĩnh viễn – Hàng chính hãng

Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới Nhập thông tin khách hàng Order món, chỉnh order, hủy order, in order Nhận order từ website Nhập voucher, coupon Khuyến mãi tự động Tích lũy điểm khách hàng thành viên Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill Tách bàn, tách bill In kiểm bill
2,900,000 VNĐ 3,200,000 VNĐ
9%OFF

Phần mềm quản lý Trà sữa Thegioipos – Bộ Bản Quyền 12 Tháng

Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới Nhập thông tin khách hàng Order món, chỉnh order, hủy order, in order Nhận order từ website Nhập voucher, coupon Khuyến mãi tự động Tích lũy điểm khách hàng thành viên Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill Tách bàn, tách bill In kiểm bill
900,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
10%OFF

Phần mềm quản lý Trà sữa Thegioipos – Bộ Bản Quyền 3 Tháng

Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới Nhập thông tin khách hàng Order món, chỉnh order, hủy order, in order Nhận order từ website Nhập voucher, coupon Khuyến mãi tự động Tích lũy điểm khách hàng thành viên Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill Tách bàn, tách bill
300,000 VNĐ 400,000 VNĐ
25%OFF

Phần mềm quản lý Trà sữa Thegioipos – Bộ Bản Quyền 6 Tháng

Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới Nhập thông tin khách hàng Order món, chỉnh order, hủy order, in order Nhận order từ website Nhập voucher, coupon Khuyến mãi tự động Tích lũy điểm khách hàng thành viên Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill Tách bàn, tách bill
600,000 VNĐ 700,000 VNĐ
14%OFF

Phần mềm quản lý Trà sữa Thegioipos – Bộ Bản Quyền Vĩnh Viễn

Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới Nhập thông tin khách hàng Order món, chỉnh order, hủy order, in order Nhận order từ website Nhập voucher, coupon Khuyến mãi tự động Tích lũy điểm khách hàng thành viên Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill Tách bàn, tách bill
2,900,000 VNĐ 3,200,000 VNĐ
9%OFF

Phần mềm quản lý Trà sữa Thegioipos – Bộ Bản Quyền Vĩnh Viễn

Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới Nhập thông tin khách hàng Order món, chỉnh order, hủy order, in order Nhận order từ website Nhập voucher, coupon Khuyến mãi tự động Tích lũy điểm khách hàng thành viên Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill Tách bàn, tách bill
2,900,000 VNĐ 3,200,000 VNĐ
9%OFF